Jul 11, 2020   10:53 a.m. Milota
Academic information system

Course syllabus N421C0_4I - Chemická fyzika (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421C0_4I
Názov predmetu:
Chemická fyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základnými pojmami a metódami kvantovej mechaniky a spôsobmi jej aplikácie na jednoduché systémy, ktoré sa používajú pri opise fyzikálno-chemických vlastností látok. Študenti sa oboznámia so základmi matematického aparátu na výpočet elektrónovej štruktúry atómov.
 
Stručná osnova predmetu:
Zlyhanie klasickej fyziky (žiarenie absolútne čierneho telesa,
tepelná kapacita tuhých látok, fotoelektrický jav, čiarové spektrá atómov). Základné pojmy a postuláty kvantovej mechaniky. Schrodingerova rovnica. Heisenbergov vzťah neurčitosti. Potenciálová jama. Lineárny harmonický oscilátor. Tuhý rotátor. Atóm vodíka. Kvantová mechanika rotačného a spinového momentu. Časovo nezávislá poruchová metóda. Variačná metóda. Problém mnohých častíc v kvantovej mechanike. Slaterov determinant. Hartreeho-Fockove rovnice.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1990. 995 s. ISBN 0-19-855284-X.
ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

A
B
C
D
EFX
44,4 %
22,2 %
27,8 %
0 %
5,6 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Breza, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Malček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Martin Breza, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: