Jun 21, 2019   0:10 a.m. Alojz
Academic information system

Course syllabus N421C0_4I - Chemická fyzika (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421C0_4I
Názov predmetu: Chemická fyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základnými pojmami a metódami kvantovej mechaniky a spôsobmi jej aplikácie na jednoduché systémy, ktoré sa používajú pri opise fyzikálno-chemických vlastností látok. Študenti sa oboznámia so základmi matematického aparátu na výpočet elektrónovej štruktúry atómov.
 
Stručná osnova predmetu:
Zlyhanie klasickej fyziky (žiarenie absolútne čierneho telesa,
tepelná kapacita tuhých látok, fotoelektrický jav, čiarové spektrá atómov). Základné pojmy a postuláty kvantovej mechaniky. Schrodingerova rovnica. Heisenbergov vzťah neurčitosti. Potenciálová jama. Lineárny harmonický oscilátor. Tuhý rotátor. Atóm vodíka. Kvantová mechanika rotačného a spinového momentu. Časovo nezávislá poruchová metóda. Variačná metóda. Problém mnohých častíc v kvantovej mechanike. Slaterov determinant. Hartreeho-Fockove rovnice.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1990. 995 s. ISBN 0-19-855284-X.
ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
40,0 %23,3 %30,0 %0 %6,7 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Breza, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Breza, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: