Nov 21, 2019   7:53 a.m. Elvíra
Academic information system

Course syllabus N421L0_4I - Laboratórne cvičenie zo spektroskopických a elektrochemických metód (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421L0_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie zo spektroskopických a elektrochemických metód
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný protokol, vypracovanie projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je špeciálnym laboratórnym cvičením, ktoré sa orientuje na rozvoj vedomostí a zručností vo fyzikálnej chémii. Predstavuje komplexné súbory prác zo spektroskopických techník a aplikovanej elektrochémie orientovaných na jednu skupinu vybraných látok (napr. antioxidantov do polymérov) s cieľom komplexne spracovať výsledky do jedného uceleného projektu. Dôraz sa kladie na praktické merania UV-VIS, IČ, EPR a NMR spektier i voltampérometrických záznamov na moderných prístrojoch na Oddelení fyzikálnej chémie a ich vyhodnocovanie.
 
Stručná osnova predmetu:
UV-VIS spektroskopia. IČ spektroskopia organických molekúl. Ramanova spektroskopia - meranie a interpretácia spektier. Základy EPR spektroskopie pre izotropné systémy v roztokoch. Meranie elektromotorického napätia, referenčné elektródy, voltampérometria.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU Bratislava , 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
ATKINS, P W. Student's Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1998. 429 s. ISBN 0-19-850319-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
83,3 %13,3 %3,4 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: