25. 1. 2020  18:05 Gejza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N421R0_4I - Reológia potravín (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421R0_4I
Názov predmetu: Reológia potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testy
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základnými metódami reológie a ich aplikáciami v potravinárstve. Zvýšenú pozornosť venovať štúdiu reologických vlastností heterogénnych disperzných sústav (lyofilné sóly, emulzie, peny, aerosoly), micelárnych koloidov, koloidov vysokomolekulárnych látok a gélov.
 
Stručná osnova predmetu:
Všeobecne o štruktúrno-mechanických vlastnostiach koloidných a mikroheterogénnych sústavav s kvapalným a tuhým disperzným prostredím (viskozita, plastičnosť, pružnosť a pevnosť). Viskozita pravých a koloidných roztokov, meranie viskozity. Sústavy s plynným disperzným prostredím (disperzné a kondenzačné aerosóly). Sústavy s kvapalným a tuhým disperzným prostredím (suspenzie, emulzie, peny). Koloidné povrchovo aktívne látky, micely, solubilizácia. Koloidné roztoky vysokomolekulárnych látok, agregáty molekúl. Gély, vznik a vlastnosti gélov, reverzibilné gély, vysokomolekulárne gély, ireverzibilné gély.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTOVSKÁ, L. -- ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchu a kolidních soustav. Praha: VŠCHT, 2005. 244 s. ISBN 80-7080-579-X.
POUCHÝ, J. Fyz. chem. makromolekulárních a koloidních soustav. Praha: VŠCHT, 2001.
STEFFE, J. Rheological methods in food process engineering. N.Y.: Freeman Press, 1996.
AMELINOVÁ, E. -- PERCOV, A. -- ŠČUKIN, E. Koloidní chémie. Praha: Akademia, 1990.
VOJUCKIJ, S. Kurz koloidní chemie. Praha: SNTL, 1984.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 166

ABCDEFX
96,4 %3,0 %0,6 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: