23. 2. 2020  14:52 Roman, Romana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N421V1_4B - Veda a priemysel (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421V1_4B
Názov predmetu: Veda a priemysel
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
chemické inžinierstvo (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet Veda a priemysel je ukončený skúškou. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Skúška je písomná.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí chronologický a súčasný pohľad na vývoj priemyslu v oblasti výroby palív, energetiky, produkcie potravín, spotrebnej chémie, výroby kovov a umelých hmôt, biotechnológie, farmácia a ochrany životného prostredia. Rozšíri si vedomosti o najvýznamnejších osobnostiach, ktoré navrhli prelomové chemické technológie a priemyselne výroby.
 
Stručná osnova predmetu:
Priemyselné revolúcie. Spotrebná chémia. Výroba palív a energetika. Výroba a spracovanie potravín. Recyklačné technológie. Biodegradovateľné chemické produkty. Zelená chémia a zelené technológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Science History, časopis dostupný na http://www.shpltd.co.uk/hs.html
The British Journal for the History of Science, časopis dostupný na http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=BJH (2013).

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 139

ABCDEFX
92,1 %6,5 %1,4 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: