23. 10. 2020  4:27 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400V11_4D - Vybrané kapitoly z molekulovej spektroskopie (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N400V11_4D
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z molekulovej spektroskopie
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Základné teoretické aspekty metód molekulovej spektroskopie, kvantová mechanika spektrálnych prechodov, Einsteinova teória spektrálnych prechodov, prechodový moment, výberové pravidlá.
Nukleárna magnetická rezonancia (multidimenzionálna NMR, vzťah medzi spektrom a štruktúrou, analýza a simulácia NMR spektier, moderné techniky a trendy v NMR).
Elektrónová paramagnetická rezonancia (teoretické aspekty, kvantovochemická analýza spinového Hamiltoniánu, cw-EPR, TR-EPR, moderné trendy v EPR, analýza a simulácia spektier).
Vibračná spektroskopia (teoretické aspekty rotačných a vibračných spektier, rotačné spektrá dvojatómových a viacatómových molekúl, mikrovlnná spektroskopia, vibračné spektrá, normálne vibračné módy, interpretácia spektier a simulácia IČ spektier).
UV/Vis spektroskopia (elektrónová štruktúra a elektrónové spektrum, prechodové momenty, intenzita absorpčných pásov, Franckov-Condonov princíp, výberové pravidlá, intermolekulové interakcie v elektrónových spektrách, metódy teoretického výpočtu elektrónových spektier, vlastnosti a deaktivácia excitovaných stavov, luminescenčné spektrá).
Analýza hypotéz dizertačnej práce z pohľadu aplikácie dostupných spektroskopických metód (návrhy experimentálneho a teoretického riešenia).


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: