Oct 22, 2019   11:12 a.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus N400K3_4D - Kvantová chémia atómov, molekúl a kondenzovaných sústav pre pokročilých (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400K3_4D
Názov predmetu: Kvantová chémia atómov, molekúl a kondenzovaných sústav pre pokročilých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov pracovať s pokročilejšími metódami kvantovej chémie na post-Hartreeho-Fockovej úrovni.
 
Stručná osnova predmetu:
Druhé kvantovanie.
Štandardné modely.
Bázy atómových funkcií.
Interakcie krátkeho dosahu a orbitálové expanzie.
Výpočet molekulových integrálov.
Hartree-Fockova teória.
CI teória.
Metóda MCSF.
Teória spriahnutých klastrov.
Pertubarčná teória.
Kalibrácia elektrónových štruktúrnych modelov
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: