18. 10. 2019  14:03 Lukáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422I1_4I - Identifikácia (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Identifikácia
Kód predmetu: 422I1_4I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov identifikácie systémov, vie odhadovať parametre procesu z experimentálnych vstupno-výstupných údajov na základe prechodových a frekvenčných charakteristík, aplikovať regresné metódy a ich rekurzívne varianty.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Typy modelov a signálov,
Identifikácia z prechodových charakteristík,
Identifikácia z frekvenčných charakteristík,
Metóda najmenších štvorcov,
Kalmanova filtrácia,
Odhad stavu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Identifikácia systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 112 s. ISBN 80-227-1177-2.
LJUNG, L. System Identification: Theory for the User. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999. 609 s. ISBN 0-13-656695-2.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou 13 dvohodinových prednášok a dvojhodinových laboratórnych cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: