12. 8. 2020  16:36 Darina
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422I1_4I - Identifikácia (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
422I1_4I
Názov predmetu:
Identifikácia
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Úvod do identifikácie, základné pojmy, predmet identifikácie systémov (dotácia 1/1)
2.
Postup pri identifikácii, výber štruktúry modelu a jeho verifikácia, vstupné testovacie signály (dotácia 1/1)
3.Spracovanie prechodovej charakteristiky, systém 1. rádu (dotácia 1/1)
4.
Spracovanie prechodovej charakteristiky, systém 2. rádu (dotácia 1/1)
5.
Spracovanie prechodovej charakteristiky, systém vyššieho rádu (dotácia 1/1)
6.
Autotuning (dotácia 1/1)
7.
Frekvenčná analýza, získanie frekvenčných charakteristík, odhad prenosovej funkcie (dotácia 1/1)
8.
Regresné metódy, požiadavky na odhad parametrov, identifikácia statických modelov (dotácia 1/1)
9.
Regresné metódy, identifikácia dynamických systémov (dotácia 1/1)
10.
Rekurzívna MNŠ, identifikovateľnosť modelu, modifikácie základnej rekurzívnej MNŠ (dotácia 1/1)
11.Rekurzívna MNŠ, parametre spojitého prenosu (dotácia 1/1)
12.Modely lineárnych dynamických systémov, verifikácia modelov (dotácia 1/1)
13.
Praktické otázky identifikácie (dotácia 1/1)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: