22. 2. 2020  23:12 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422I1_4I - Identifikácia (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422I1_4I
Názov predmetu: Identifikácia
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod do identifikácie, základné pojmy, predmet identifikácie systémov (dotácia 1/1)
2.Postup pri identifikácii, výber štruktúry modelu a jeho verifikácia, vstupné testovacie signály (dotácia 1/1)
3.Spracovanie prechodovej charakteristiky, systém 1. rádu (dotácia 1/1)
4.Spracovanie prechodovej charakteristiky, systém 2. rádu (dotácia 1/1)
5.Spracovanie prechodovej charakteristiky, systém vyššieho rádu (dotácia 1/1)
6.Autotuning (dotácia 1/1)
7.Frekvenčná analýza, získanie frekvenčných charakteristík, odhad prenosovej funkcie (dotácia 1/1)
8.Regresné metódy, požiadavky na odhad parametrov, identifikácia statických modelov (dotácia 1/1)
9.Regresné metódy, identifikácia dynamických systémov (dotácia 1/1)
10.Rekurzívna MNŠ, identifikovateľnosť modelu, modifikácie základnej rekurzívnej MNŠ (dotácia 1/1)
11.Rekurzívna MNŠ, parametre spojitého prenosu (dotácia 1/1)
12.Modely lineárnych dynamických systémov, verifikácia modelov (dotácia 1/1)
13.Praktické otázky identifikácie (dotácia 1/1)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: