20. 10. 2019  7:42 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422T3_4I - Teória automatického riadenia II (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422T3_4I
Názov predmetu: Teória automatického riadenia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 30% na práci počas semestra, 30% z písomnej príkladovej skúšky a 40% z ústnej skúšky z teórie. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa pokročilé vedomosti z teórie automatického riadenia, vie navrhnúť spätnoväzbové riadenie diskrétnych systémov v stavovej a vstupno-výstupnej oblasti. Ovláda diskrétne a optimálne riadenie (variačný počet, PMP, dynamické programovanie), vie navrhnúť optimálny regulátor a Kalmanov filter.
 
Stručná osnova predmetu:
Z-transformácia
Diskrétne modely procesov
Stavové modely diskrétnych procesov
Stabilita diskrétnych systémov
Priame číslicové riadenie
DB riadenie
Variačný počet
Pontrjaginov princíp minima
Dynamické programovanie
Optimálna spätná väzba, LQ riadenie
Kalmanov filter
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 127

ABCDEFX
37,0 %22,8 %20,5 %11,8 %4,7 %3,2 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2018
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: