21. 10. 2019  4:22 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422T3_4I - Teória automatického riadenia II (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Teória automatického riadenia II
Kód predmetu: 422T3_4I
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa pokročilé vedomosti z teórie automatického riadenia, vie navrhnúť spätnoväzbové riadenie diskrétnych systémov v stavovej a vstupno-výstupnej oblasti. Ovláda diskrétne a optimálne riadenie (variačný počet, PMP, dynamické programovanie), vie navrhnúť optimálny regulátor a Kalmanov filter.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Z-transformácia
Diskrétne modely procesov
Stavové modely diskrétnych procesov
Stabilita diskrétnych systémov
Priame číslicové riadenie
DB riadenie
Variačný počet
Pontrjaginov princíp minima
Dynamické programovanie
Optimálna spätná väzba, LQ riadenie
Kalmanov filter
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou 13 dvohodinových prednášok a trojhodinových laboratórnych cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: