24. 6. 2019  13:38 Ján
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422T3_4I - Teória automatického riadenia II (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422T3_4I
Názov predmetu: Teória automatického riadenia II
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Diskrétne riadenia (dotácia 18/12)
 
a.Z-transformácia
Diskrétne dynamické systémy
Vlastnosti diskrétnych dynamických systémov
Návrh riadenia v diskrétnej oblasti

2.Optimálne riadenie (dotácia 18/12)
 
a.Optimalizácia a optimálne riadenie
Variačný počet
Pontrjaginov princíp minima
Dynamické programovanie
Optimálny odhad stavu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: