16. 10. 2019  13:52 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400V16_4D - Vybrané kapitoly z inteligentného riadenia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400V16_4D
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z inteligentného riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: riadenie procesov - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatné práce
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa na predmete oboznámia so pokročilými princípmi a metódami modelovania a riadenia systémov pomocou umelých neurónových sietí a stochastických metód optimálneho riadenia
 
Stručná osnova predmetu:
Teória umelých neurónových sietí
Neuro-fuzzy systémy
Genetické algoritmy
Simulované žíhanie
Morte Carlo simulácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MAN, K. -- TANG, K. -- KWONG, S. Genetic Algorithms: Concepts and Designs. London : Springer Verlag, 1999. 344 s. ISBN 1-85233-072-4.
WINTER, G. Genetic Algorithms in Engineering and Computer Science. Chichester : John Wiley & Sons, 1995. 464 s. ISBN 0-471-95859-X.
KVASNIČKA, V. -- BEŇUŠKOVÁ, Ľ. -- POSPÍCHAL, J. -- FARKAŠ, I. -- TIŇO, P. -- KRÁĽ, A. Úvod do teórie neurónových sietí. Bratislava : IRIS-Knižní klub, 1997. 285 strany. ISBN 80-88778-30-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: