20. 10. 2019  8:10 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400V16_4D - Vybrané kapitoly z inteligentného riadenia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z inteligentného riadenia
Kód predmetu: N400V16_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa na predmete oboznámia so pokročilými princípmi a metódami modelovania a riadenia systémov pomocou umelých neurónových sietí a stochastických metód optimálneho riadenia
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Teória umelých neurónových sietí
Neuro-fuzzy systémy
Genetické algoritmy
Simulované žíhanie
Morte Carlo simulácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MAN, K. -- TANG, K. -- KWONG, S. Genetic Algorithms: Concepts and Designs. London : Springer Verlag, 1999. 344 s. ISBN 1-85233-072-4.
WINTER, G. Genetic Algorithms in Engineering and Computer Science. Chichester : John Wiley & Sons, 1995. 464 s. ISBN 0-471-95859-X.
KVASNIČKA, V. -- BEŇUŠKOVÁ, Ľ. -- POSPÍCHAL, J. -- FARKAŠ, I. -- TIŇO, P. -- KRÁĽ, A. Úvod do teórie neurónových sietí. Bratislava : IRIS-Knižní klub, 1997. 285 strany. ISBN 80-88778-30-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, konzultácie, individuálne štúdium
 
Metódy a kritériá hodnotenia: ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: