16. 12. 2019  8:56 Albína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 447M9_4D - Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov
Kód predmetu: 447M9_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda najmodernejšie prístupy k modelovaniu, simulácii a riadeniu vybraných typov procesov chemickej technológie, zvládnuť tvorbu podporných programových systémov pre simuláciu dynamických systémov a riadenie chemickotechnologických procesov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Moderné prístupy k modelovaniu. Statické a dynamické teoretické matematické modely vybraných chemickotechnologických procesov. Odhad parametrov teoretických modelov. Validácia teoretických modelov. Simulácia dynamických vlastností, vytvorenie podporného programového systému pre simuláciu vybraných chemickotechnologických procesov, vizualizácia. Moderné metódy riadenia procesov chemickej techmológie: zásobníkov kvapalín, výmenníkov tepla, rektifikačných, absorpčných a extrakčných kolón, chemických reaktorov. Spracovanie projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RAY, W H. -- OGUNNAIKE, B A. Process dynamics, modelimg, and control. New York : Oxford University Press, 1994. 1260 s. ISBN 0-19-509119-1.
INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.
MARLIN, T E. Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance. Boston : McGraw-Hill, 2000. 1017 s. ISBN 0-07-116357-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov sa realizuje formou 13 dvojhodinových prednášok.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: