3. 6. 2020  19:38 Karolína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422L0_4B - Linux -- základná automatizácia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N422L0_4B
Názov predmetu:
Linux -- základná automatizácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracúva svoj veľký skript za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebných v súčte minimálne 56 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov tvorby a používania skriptov v unixovom prostredí. Vie navrhnúť a vytvoriť jednoduché obslužné skripty v príkazovom shellovskom interpreteri bash. Má vedomosti o princípoch fungovania unixových programov.
 
Stručná osnova predmetu:
bash - opakovanie
Úvod do skriptovania
Jednoduché úlohy
-premenné
-cykly
-podmienky
Algoritmizácia zložitejších úloh
Vlastný skript
Prezentácia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRÁNKY, Č. Učebnice GNU/Linuxu.  [online]. 2006. URL: http://www.abclinuxu.cz/ucebnice.
SOVA, M. UNIX: Úvod do operačního systému. Praha : Grada, 1991. 289 s. ISBN 80-85424-16-9.
ČADA, O. Operační systémy. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-44-7.
COOPER, M. Advanced Bash-Scripting Guide.  [online]. 2008. URL: http://freecomputerbooks.com/Advanced-Bash-Scripting-Guide.html.
TOPJIAN, J. Unix for the Beginning Mage.  [online]. 2008. URL: http://unixmages.com/.
JANOČKO, D. Využitie Raspberry Pi na edukačné účely. Bakalárska práca. STU, 2013.
GARRELS, M. Bash Guide for Beginners.  [online]. 2008. URL: http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/.
WATKISS, S. Penguin Tutor.  [online]. 2013. URL: http://www.penguintutor.com/.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia študijného programu automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve. Odporúčam až po absolvovaní predmetu Operačné Systémy.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

A
B
C
D
EFX
58,1 %
6,5 %16,1 %
12,9 %
6,4 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Richard Valo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: