8. 7. 2020  9:53 Ivan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422L0_4B - Linux -- základná automatizácia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Linux -- základná automatizácia
Kód predmetu: N422L0_4B
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Richard Valo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov tvorby a používania skriptov v unixovom prostredí. Vie navrhnúť a vytvoriť jednoduché obslužné skripty v príkazovom shellovskom interpreteri bash. Má vedomosti o princípoch fungovania unixových programov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
bash - opakovanie
Úvod do skriptovania
Jednoduché úlohy
-premenné
-cykly
-podmienky
Algoritmizácia zložitejších úloh
Vlastný skript
Prezentácia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRÁNKY, Č. Učebnice GNU/Linuxu.  [online]. 2006. URL: http://www.abclinuxu.cz/ucebnice.
SOVA, M. UNIX: Úvod do operačního systému. Praha : Grada, 1991. 289 s. ISBN 80-85424-16-9.
ČADA, O. Operační systémy. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-44-7.
COOPER, M. Advanced Bash-Scripting Guide.  [online]. 2008. URL: http://freecomputerbooks.com/Advanced-Bash-Scripting-Guide.html.
TOPJIAN, J. Unix for the Beginning Mage.  [online]. 2008. URL: http://unixmages.com/.
JANOČKO, D. Využitie Raspberry Pi na edukačné účely. Bakalárska práca. STU, 2013.
GARRELS, M. Bash Guide for Beginners.  [online]. 2008. URL: http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/.
WATKISS, S. Penguin Tutor.  [online]. 2013. URL: http://www.penguintutor.com/.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Cvičenia sú v počítačových učebniach. Počas semestra sa riešia čiastkové úlohy. Na záver študent odprezentuje vlastný skript zhrňujúci prebrané učivo.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
samostatná práca so skúškou
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: