4. 6. 2020  0:28 Lenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422O0_4I - Objektovo orientované programovanie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu:
Objektovo orientované programovanie
Kód predmetu:
N422O0_4I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Marián Gall, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Karol Kiš (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti s prácou s objektovo orientovanými programovacími jazykmi a naučí sa používať základné dátové štruktúry ako zreťazené objekty.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Podmienky, cykly, funkcie, smerníky, základy používani štruktúr, jednoduché zreťazené zoznamy, triedy a metódy tried, dedičnosť a polymorfizmus.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky a laboratórne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Predmet je ukončený praktickou skúškou, na ktorej študent rieši konkrétny projekt.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: