17. 6. 2019  10:39 Adolf
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422O0_4I - Objektovo orientované programovanie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Objektovo orientované programovanie
Kód predmetu: N422O0_4I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti s prácou s objektovo orientovanými programovacími jazykmi a naučí sa používať základné dátové štruktúry ako zreťazené objekty.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Podmienky, cykly, funkcie, smerníky, základy používani štruktúr, jednoduché zreťazené zoznamy, triedy a metódy tried, dedičnosť a polymorfizmus.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky a laboratórne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Predmet je ukončený praktickou skúškou, na ktorej študent rieši konkrétny projekt.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: