12. 11. 2019  14:56 Svätopluk
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422S2_4B - Semestrálny projekt II (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Semestrálny projekt II
Kód predmetu: N422S2_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia projektov a výskumných úloh.
Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi v príslušnej oblasti, preukázať schopnosť samostatne, tvorivo a kriticky analyzovať možné riešenia.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Zadanie témy semestrálneho projektu z oblasti automatizácie a informatizácie v chémii a potravinárstve. Literárna rešerš a štúdium problematiky súvisiacej so zvoleným projektom. Konzultácie k téme projektu. Analýza problému, samostatné riešenie problému, písomná prezentácia výsledkov získaných pri riešení problému.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Individuálne zadanie témy semestrálneho projektu z oblasti automatizácie a informatizácie v chémii a potravinárstve.
laboratórne/konštrukčné cvičenie,3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Vypracovanie projektu podľa zadania.
Prezentácia projektu v stanovenom termíne na spoločnej prezentácii projektov v rámci oddelenia.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: