18. 2. 2020  2:56 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422S2_4B - Semestrálny projekt II (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422S2_4B
Názov predmetu: Semestrálny projekt II
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Zadanie témy semestrálneho projektu z oblasti automatizácie a informatizácie v chémii a potravinárstve. Literárna rešerš a štúdium problematiky súvisiacej so zvoleným projektom. Konzultácie k téme projektu. Analýza problému, samostatné riešenie problému, písomná prezentácia výsledkov získaných pri riešení problému.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: