19. 6. 2019  7:20 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422T1_4I - Teória automatického riadenia I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Teória automatického riadenia I
Kód predmetu: 422T1_4I
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov teórie automatického riadenia, vie navrhnúť spätnoväzbové riadenie spojitých systémov v stavovej a vstupno-výstupnej oblasti. Ovláda Ljapunovovu teóriu stability. Dokáže pracovať s frekvenčnými charakteristikami procesov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Lineárne dynamické systémy
Prenosové modely procesov
Časové odozvy
Frekvenčná analýza
Dynamika procesov
Uzavretý regulačný obvod, kvalita regulácie
Geometrické miesto koreňov
PID regulátory
Stavové modely procesov a ich vlastnosti
Stavový regulátor
Pozorovanie stavu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou 13 dvohodinových prednášok a trojhodinových laboratórnych cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: