17. 1. 2020  15:12 Nataša
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N422Z2_4B - Základy Matlabu (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Základy Matlabu
Kód predmetu: N422Z2_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Matúš Furka (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michaela Horváthová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Karol Kiš (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie používať MATLAB pre celý rad aplikácií, vrátane spracovania údajov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do MATLABu a Simulinku
Premenné, výrazy a operátory
Matice a vektory
Elementárne matematické funkcie
Grafika v MATLABe – 2D grafy
Grafika v MATLABe – 3D grafy
1. písomný test
Polynómy I 
Polynómy II
Vytváranie vlastných aplikácií I 
Vytváranie vlastných aplikácií II
Symbolický toolbox
2. písomný test
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOZÁK, Š. -- KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
DUŠEK, F. Matlab a Simulink úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 146 s. ISBN 80-7194-273-1.
DUFFY, D. Advanced Engineering Mathematics with MATLAB. Chapman and Hall, 2003. 818 s. ISBN 1-58488-349-9.
GILAT, A. MATLAB: An Introduction with Applications. 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 432 s. ISBN 978-1-11813-662-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet Základy Matlabu sa realizuje formou 13 dvojhodinových cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: samostatná práca
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: