Oct 23, 2020   11:20 p.m. Alojza
Academic information system

Course syllabus N422Z0_4I - Základy sietí (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422Z0_4I
Názov predmetu: Základy sietí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- účasť na cvičeniach
- záverečný test najmenej 56%
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zameriava na základy počítačových sietí, ktoré získavajú v oblasti automatizácie stále dôležitejšiu úlohu. Študenti získajú teoretické a praktické vedomosti a znalosti v oblasti základov počítačových sietí. Oboznámia sa so základmi dvoch modelov potrebných na plánovanie a implementáciu sietí: OSI a TCP/IP. Oboznámia sa s rozličnými sieťovými zariadeniami, schémami sietí, typmi médií, ktoré prenášajú informácie, LAN/ WAN technológiami a protokolmi, bezpečnosťou a bezdrôtovým prenosom. Predmet taktiež oboznámi so základmi Internetu, smerovačmi, prepínačmi, ich vzájomnou komunikáciou a VLAN segmentáciou.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod, dátové siete, sieťové diagramy, sieťové aplikácie, LAN a WAN siete
2. Základy sietí: TCP/IP a OSI model
3. WAN technológie, fyzická vrstva
4. LAN Ethernet
5. IP adresovanie, IPv4, IPv6
6. IP služby (ARP, DNS, ACL, NAT)
7. Úvod do smerovačov,
8. Konfigurácia smerovačov (IP adresy, hodiny, duplex/rýchlosť, príkazy, statické smerovanie …)
9. Protokoly smerovačov - OSPF
10. Protokoly smerovačov - EIGRP
11. Prepínače (základná konfigurácia, MAC, CAM tabuľky)
12. Prepínače (VLAN, trunk, STP, bezpečnosť portov…)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TANENBAUM, A. Computer Networks. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010. 960 s. ISBN 0-13-212695-8.
KABELOVÁ, A. -- DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Brno : Computer Press, 2012. 488 s. ISBN 978-80-251-2236-5.
LAMMLE, T. CCNA. Cisco Certified Network Associate: Výukový průvodce přípravou na zkoušku 640 - 802. Brno : Computer Press, 2010. 928 s. ISBN 978-80-251-2359-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

A
B
C
D
EFX
63,6 %
18,2 %18,2 %0 %0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: