Oct 25, 2020   4:00 p.m. Aurel
Academic information system

Course syllabus N422Z0_4I - Základy sietí (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Základy sietí
Kód predmetu:
N422Z0_4I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zameriava na základy počítačových sietí, ktoré získavajú v oblasti automatizácie stále dôležitejšiu úlohu. Študenti získajú teoretické a praktické vedomosti a znalosti v oblasti základov počítačových sietí. Oboznámia sa so základmi dvoch modelov potrebných na plánovanie a implementáciu sietí: OSI a TCP/IP. Oboznámia sa s rozličnými sieťovými zariadeniami, schémami sietí, typmi médií, ktoré prenášajú informácie, LAN/ WAN technológiami a protokolmi, bezpečnosťou a bezdrôtovým prenosom. Predmet taktiež oboznámi so základmi Internetu, smerovačmi, prepínačmi, ich vzájomnou komunikáciou a VLAN segmentáciou.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod, dátové siete, sieťové diagramy, sieťové aplikácie, LAN a WAN siete
2. Základy sietí: TCP/IP a OSI model
3. WAN technológie, fyzická vrstva
4. LAN Ethernet
5. IP adresovanie, IPv4, IPv6
6. IP služby (ARP, DNS, ACL, NAT)
7. Úvod do smerovačov,
8. Konfigurácia smerovačov (IP adresy, hodiny, duplex/rýchlosť, príkazy, statické smerovanie …)
9. Protokoly smerovačov - OSPF
10. Protokoly smerovačov - EIGRP
11. Prepínače (základná konfigurácia, MAC, CAM tabuľky)
12. Prepínače (VLAN, trunk, STP, bezpečnosť portov…)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TANENBAUM, A. Computer Networks. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010. 960 s. ISBN 0-13-212695-8.
KABELOVÁ, A. -- DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Brno : Computer Press, 2012. 488 s. ISBN 978-80-251-2236-5.
LAMMLE, T. CCNA. Cisco Certified Network Associate: Výukový průvodce přípravou na zkoušku 640 - 802. Brno : Computer Press, 2010. 928 s. ISBN 978-80-251-2359-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
- simulácie pomocou sw GNS3
- praktické cvičenia v AT&T Bratislava
- záverečný test
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
- záverečný test najmenej 56%
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: