20. 10. 2019  8:46 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 42213_4B - Informatizácia a informačné systémy (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Informatizácia a informačné systémy
Kód predmetu: 42213_4B
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z tvorby statických webových stránok. Vie vytvoriť jednoduché webové stránky, ako a kde ich umiestniť, aby boli prístupné užívateľom Internetu. Ovláda základy jazykov HTML a CSS.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Statické a dynamické stránky, web technológie - HTML a XHTML, tvorba html dokumentu
HTML: základná štruktúra HTML dokumentu (hlavička a telo dokumentu)
HTML: text, odkazy, číslované a neočíslované zoznamy
HTML: grafika, tabuľky
HTML: formuláre (metódy, formulárové prvky, atribúty formulárových prvkov), spracovanie odoslaných údajov z formulára
HTML: rámce, applety, servlety
CSS: úvod do formátovania pomocou kaskádových štýlov
CSS: farba, písmo, zarovnanie, odkazy
CSS: číslované a neočíslované zoznamy, rámčeky a ohraničenie, pozadie
CSS: triedy a identifikátory
Praktický webdesign: plánovanie, návrh (efektívna navigácia, farby, text, grafika, animácia), tvorba (vývojové prostredia a prostriedky), publikovanie, údržba
Google - Vyhľadávanie, Gmail, YouTube, Picasa, Blogger, Talk, Earth, Mapy
Google - Obrázky, Video, Book Search, Calendar, Dokumenty, Notebook
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAUSER, M. -- HAUSER, T. -- WENZ, C. HTML a CSS: Velká kniha řešení. Brno : Computer Press, 2006. 912 s. ISBN 80-251-1117-2.
DRUSKA, P. CSS a XHTML tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2006. 200 s. ISBN 80-247-1382-9.
STANÍČEK, P. CSS hotová řešení. Brno : Computer Press, 2003. 263 s. ISBN 80-251-1031-1.
SCHAFER, S M. HTML, XHTML a CSS: Bible pro tvorbou WWW stránek. Brno : Grada Publishing, 2009. 647 s. ISBN 978-80-247-2850-6.
ISKRA, J. Google: Tipy a návody pro vyhledávač, Gmail, YouTube, Earth a další aplikace. Brno : Computer Press, 2008. 231 s. ISBN 978-80-251-1833-7.
HOGAN, B P. HTML5 and CSS3: Develop with Tomorrow´s. Standards Today. Brno : Grada Publishing, 2009. 647 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet Informatizácia a informačné systémy sa realizuje formou 13 jednohodinových prednášok a 13 dvojhodinových cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: samostatná práca, skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: