16. 6. 2019  17:24 Blanka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422M1_4I - Matlab -- pokročilé techniky (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422M1_4I
Názov predmetu: Matlab -- pokročilé techniky
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Opakovanie základov MATLABu
Základná architektúra MATLABu
Funkcie I 
Funkcie II
Funkcie III
Funkcie pre prácu s údajmi
Symbolický toolbox
Úvod do objektovo orientovaného programovania
Objektová grafika
GUIDE – grafické prostredie MATLABu
Nízkoúrovňový vstup a výstup
HTTP MATLAB Web Server I 
HTTP MATLAB Web Server II


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: