8. 7. 2020  10:52 Ivan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422M0_4B - Matlab - pokročilé techniky (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N422M0_4B
Názov predmetu: Matlab - pokročilé techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 2. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 2. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - bakalársky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných s súčte minimálne 56 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie používať MATLAB pre celý rad aplikácií, vrátane spracovania signálu, návrhu riadiacich algoritmov riadenia, testovania a merania. Vie analyzovať dáta, vyvíjať algoritmy, a vytvárať modely a aplikácie. Študent vie vytvárať aplikácie s využitím grafického užívateľského rozhrania
 
Stručná osnova predmetu:
Opakovanie základov MATLABu
Základná architektúra MATLABu
Funkcie I 
Funkcie II – krokovanie (ladenie) funkcií
Funkcie III
Funkcie pre prácu s údajmi
Symbolický toolbox
Úvod do objektovo orientovaného programovania
Objektová grafika
GUIDE – grafické prostredie MATLABu
Nízkoúrovňový vstup a výstup
HTTP MATLAB Web Server I 
HTTP MATLAB Web Server II
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DUFFY, D. Advanced Engineering Mathematics with MATLAB. Chapman and Hall, 2003. 818 s. ISBN 1-58488-349-9.
KOZÁK, Š. -- KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
DUŠEK, F. Matlab a Simulink úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 146 s. ISBN 80-7194-273-1.
GILAT, A. MATLAB: An Introduction with Applications. 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 432 s. ISBN 978-1-11813-662-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

A
B
C
D
E
FX
31,6 %
21,1 %
0 %
5,3 %
42,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: