20. 1. 2020  21:47 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N413L0_4I - Laboratórium chemických technológií I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N413L0_4I
Názov predmetu: Laboratórium chemických technológií I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Experimentálna práca na laboratórnych až štvrťprevádzkových zariadeniach pri štúdiu vybraných chemických technológií, príprava surovín, meranie vybraných parametrov a základná analytická kontrola študovaného chemického procesu, izolácia hlavného produktu reakcie, vyhodnocovanie nameraných údajov.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: