Dec 12, 2019   1:22 a.m. Otília
Academic information system

Course syllabus N413P0_4I - Priemyselná organická chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Priemyselná organická chémia
Kód predmetu: N413P0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o priemyselných spôsoboch výroby základných chemikálií a medziproduktov založených na uhlíkatej surovinovej báze, ako je ropa, zemný plyn a uhlie, komplexne od reakčného mechanizmu až po príklady technológií. Vie zaujať stanovisko k možnosti používania obnoviteľných surovín na výrobu priemyselne dôležitých chemikálií z hľadiska udržateľnosti chémie.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Reakčné mechanizmy, základné procesy a technológie výrob najvýznamnejších organických látok ako medziproduktov a finálnych organických zlúčenín s využitím najmä alkylačných, acylačných, izomerizačných, polymerizačných, polykondenzačných, polyadičných, halogenačných, nitračných, sulfonačných, oxidačných, hydrogenačných, hydratačných,esterifikačných, éterifikačných, kondendenzačných a aminačných reakcií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WEISSERMEL, K. -- ARPE, H. Industrial Organic Chemistry. Weinheim : Wiley-VCH, 2003. 491 s. ISBN 3-527-30578-5.
KIRK, R. -- OTHMER, D. Encyclopedia of Chemical Technology. New York: Wiley, 2006.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je zostavený z prednášok k jednotlivým celkom a cvičení. Na cvičení študenti prezentujú netradičný, environmentálne vhodnejší alebo priemyselne menej využívané spôsoby prípravy preberaných látok, ktoré hľadajú v dostupnej literatúre v rámci domácich úloh.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Získané vedomosti z predmetu sa preukazujú písomnou skúškou, príp. doplňujúcimi otázkami ústnou formou.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: