Nov 16, 2019   10:04 p.m. Agnesa
Academic information system

Course syllabus N413P0_4I - Priemyselná organická chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N413P0_4I
Názov predmetu: Priemyselná organická chémia
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Produkty z metánu (dotácia 2/2)
 
a.Získavanie syntézneho plynu - parné reformovanie, parciálna oxidácia
b.Chemikálie zo syntézneho plynu - amoniak, močovina, metanol
c.Chemikálie z metanolu - formaldehyd, kyselina octová, acetanhydrid, metylamíny, dimetylkarbonát, a i. a ich ďalšie chemické využitie
d.Výroba a využitie kyanovodíka
e.Výroba acetylénu a niektoré najvýznamnejšie zlúčeniny na báze acetylénu
f.Fischer-Tropschova syntéza
g.Hydroformylácia olefínov

2.Produkty z etylénu (dotácia 2/2)
 
a.Výroba a využitie polymérov a kopolymérov
b.Výroba a využitie oligomérov - dimerizácia, Zieglerova oligomerizácia, SHOP
c.Výroba a využitie oxidačných produktov - acetaldehyd, vinylacetát, vinylchlorid, etylénoxid
d.Výroba a využitie styrénu
e.Výroba a využitie alkoholov
f.Etylén z obnoviteľných surovín

3.Produkty z propylénu (dotácia 1/1)
 
a.Výroba a využitie polymérov, kopolymérov a oligomérov
b.Výroba a využitie oxidačných produktov - akroleín, kyselina akrylová, akrylonitril, propylénoxid
c.Výroba a využitie kuménu
d.n-Butyraldehyd, izobutyraldehyd a ich využitie (tiež n-butanol a izobutanol)
e.Výroba a využitie alylchloridu
f.Výroba kyseliny metakrylovej a metylmetakrylátov - využitie
g.Výroba a využitie propylénglykolov
h.Epichlorhydrín z klasického postupu a epicerol z bioglycerolu
i.Porovnanie výroby 1,2-propándiolu a 1,3-propándiolu z bioglycerolu

4.Chemikálie a polyméry z C4 frakcie (dotácia 1/1)
 
a.Výroba a využitie chemikálií a polymérov z butadiénu - hlavné elastoméry, terpolymér ABS
b.Výroba a využitie hexametyléndiamínu
c.Menej objemné chemikálie z butadiénu - cyklizácia, dimerizácia a trimerizácia, Diels-Alderové reakcie, kyselina adipová, dimetyl-2,6-naftaléndikarboxylát, butadiénmonoepoxid
d.Výroba a využitie chemikálií a polymérov z izobuténu - metyl-terc-butyleter,terc-butanol
Menej objemné chemikálie z izobuténu - 2,6-ditercbutyl-4-metylfenol, tercbutylhydroxyanizol
e.Výroba a využitie chemikálií a polymérov z 1- a 2-buténov
f.Výroba a využitie chemikálií z n-butánu - kyselina octová a maleínanhydrid

5.Chemikálie a polyméry z C5 frakcie (dotácia 1/1)
 
a.Hlavné zložky, hlavné zdroje, separácia C5 frakcie
b.Využitie izoprénu, cyklopentadiénu a dicyklopentadiénu, 1-penténu a piperylénu

6.Chemikálie a polyméry z benzénu (dotácia 3/3)
 
a.Fenol - základné postupy výroby a základné smery využitia - fenolové živice, bisfenol A a epoxidové živice, polykarbonáty, cyklohexanón, alkylované fenoly, kyselina salicylová, parabény
b.Výroba a využitie cyklohexánu - kyselina adipová, Polyamidu66, kaprolaktám, Polyamidu6
Kaprolaktán - výroba a spracovanie na Polyamid6
Porovnať konvenčný postup výroby kaprolaktámu s novým (enviromentálnym) postupom
c.Výroba a využitie anilínu - 4,4'-difenylmetándiisokyanátu
d.Výroba a využitie alkylbenzénov - kumén, lineárne a vyššie alkylbenzény (C10-14)
e.Výroba a využitie maleínanhydridu - porovnanie ekológie výrob meleínanhydridu
f.Výroba a využitie dihydroxybenzénov
g.Výroba a využitie antrachinónu

7.Chemikálie a polyméry z toluénu (dotácia 1/1)
 
a.Hydrodealkylácia a disproporcionácia
b.Dinitrotoluén a toluéndiizokyanát
c.Menej objemné chemikálie z toluénu - fenol, kaprolaktám, benzylchlorid, benzalchlorid, benzaldehyd, benzylalkohol, benzoová kyselina, styrén

8.Chemikálie a polyméry z xylénov (dotácia 1/1)
 
a.Výroba a využitie o-xylénu a ftalanhydridu
b.Výroba a využitie m-xylénu a kyseliny izoftalovej
c.Výroba a využitie p-xylénu - tereftálová kyselina a dimetyltereftalát
d.Alternatívne zdroje tereftálovej kyseliny
e.Poly(etylentereftalát), poly(butylentereftalát), poly(trimetylentereftalát)
f.Aramidy - Nomex, Kevlar

9.Obnoviteľné zdroje uhlíka (dotácia 1/1)
 
a.Typy obnoviteľných zdrojov uhlíka - nedostatky obnoviteľných surovín
b.Drevo - využitie, chemické komodity vyrábané z dreva, chemické zloženie dreva, výroba buničiny, chemické premeny pri spracovaní dreva, vedľajšie produkty, využitie ušľachtilej buničiny
c.Tuky a oleje - chemické spracovanie tukov, estery mastných kyselín, kovové mydlá, mastné amíny, amidy mastných kyselín, hydrogenácia mastných amínov a kyselín
d.Premena biomasy na palivá - "zelená nafta", výhody v porovnaní s FAME, spôsoby hydrolýzy biomasy a následná premena na palivá, enzymatická hydrolýza biomasy, pyrolýzna procesy premeny biomasy a palivá


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: