Nov 18, 2019   10:08 p.m. Eugen
Academic information system

Course syllabus N417L0_4I - Laboratórium chemických technológií II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N417L0_4I
Názov predmetu: Laboratórium chemických technológií II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie6 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikovaný zápočet na základe znalostí o metodike, experimentálnej práce a vypracovania protokolov z každého laboratórneho cvičenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o prístrojoch, zariadeniach, metodikách, postupoch pri charakterizácii zloženia, štruktúry, vlastností a aplikácii anorganických a organických látok, používaných v oblasti anorganickej a organickej technológie a v ropnom priemysle.
 
Stručná osnova predmetu:
Experimentálna práca na laboratórnych zariadeniach pri štúdiu vybraných chemických technológií v oblasti zamerania budúcej diplomovej práce, zber údajov z literatúry a databáz, príprava surovín, meranie vybratých parametrov a analytická kontrola študovaného chemického procesu, vyhodnocovanie nameraných údajov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Návody na laboratórne cvičenia odboru II a literatúra doporučená vedúcim cvičenia v závislosti na riešenej problematike

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 99

ABCDEFX
71,7 %22,2 %6,1 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Type of output: