22. 1. 2020  10:05 Zora
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414F0_4I - Fyzikálna organická chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414F0_4I
Názov predmetu: Fyzikálna organická chémia
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Úvod do štruktúry a modelov väzieb (dotácia 10/0)
 
a.orbitál, kvantové čísla, VSEPR, hybridizácia, VBT, elektronegativita, hybridizačný efekt, dipólový moment (2 hodiny)
b.polarizovateľnosť, teória rezonancie, dĺžka väzby, MOT, základné operácie symetrie, úvod do QMOT, planárny metyl (2 hodiny)
c.pyramidálny metyl, (ne-)lineárne MH2 štruktúry, úvod do perturbačnej teórie, etán (2 hodiny)
d.etén, formaldehyd, propén, metylchlorid, butadién, alyl, benzén (2 hodiny)
e.karbéniové ióny, karbóniové ióny, karbanióny, radikály uhlíka, karbény (2 hodiny)

2.Termodynamika a kinetika (dotácia 6/0)
 
a.entalpia, entropia, Gibbsova energia, teória tranzitného stavu, izokinetická teplota, kinetická a termodynamická kontrola, Hammondov postulát (2 hodiny)
b.reakcie 0., 1. a 2. poriadku, Bodensteinova metóda kvázistacionárneho stavu, Curtinov-Hammettov princíp (2 hodiny)
c.zotopové efekty vodíka a uhlíka, úvod do homogénnej katalýzy, všeobecná a špecifická katalýza (2 hodiny)

3.Sterické a konformačné vlastnosti organických molekúl (dotácia 3/0)
 
a.molekulové pnutia: Prelogovo, Baeyerovo, Pitzerovo, A-, B-, F-; orto-efekt, stérická inhibícia rezonancie, stereoelektronické efekty (2 hodiny)
b.Baldwinove pravidlá (1 hodina)

4.Broenstedova acidita a bázicita (dotácia 2/0)
 
a.základné matematické vzťahy; vplyv média, tlaku a štruktúry

5.Nukleofilita a elektrofilita (dotácia 2/0)
 
a.vzťah nukleofility a bázicity, HSAB, stupnice nukleofility, nukleofugacita, ambidentné nukleofily

6.Rozpúšťadlá (dotácia 2/0)
 
a.všeobecné členenie, štruktúra rozpúštadiel, solvatácia, ideálny a reálny roztok, Hughesove-Ingoldove pravidlá, empirické stupnice solvatácie

7.Kryštalické racemáty (dotácia 1/0)
 
a.základné typy kryštalických racemátov a ich vlastnosti, binárne fázove diagramy, interpretácia


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: