19. 1. 2020  2:14 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414C2_4B - Chemické informačné systémy (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414C2_4B
Názov predmetu: Chemické informačné systémy
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1.Tvorba a využívanie chemických informácií (dotácia 3/0)
 
a.Prečo chemická informatika či chemoinformatika ako predmet
Klasický a elektronický vek práce s chemickými informáciami
Čo sú to chemické informácie a ako vznikajú
Formy zverejňovania
Proces zverejnenia -- koncept peer review
Proces vzniku sekundárnych zdrojov informácií -- dáta o dátach
Terciárne zdroje informácií
Prečo a kde zverejňovať chemické informácie
b.Štruktúra primárnych zdrojov
Bibliografická citácia
CASSI
DOI
Názov a abstrakt dokumentu
Predmetová indexácia -- predmetové heslá
Kľúčové slová
Systém MDT
Vecný popis chemických látok
Názvy chemických látok
Vzorce chemických zlúčenín
Grafické reprezentácie štruktúr
Štruktúrne editory
Registračný systém chemických zlúčenín --CAS Registry
c.Patenty
Ochrana autorských práv
Autorstvo patentu
Patentový úrad -- Úrad priemyselného vlastníctva
Patent ako primárny informačný zdroj
Proces schvaľovania patentu
Prihlasovanie patentu v zahraničí, medzinárodné patenty, patentové rodiny
Európsky patent
Medzinárodná (PCT) patentová prihláška
Patentová rodina
Bibliografická citácia patentu
Medzinárodné patentové triedenie
Vyhľadávanie patentových informácií
Manažment odborných a vedeckých informácií
Vydávanie tlačených (hardcopy) informačných zdrojov
Knižnice a ich služby
Nekonvenčné informačné zdroje -- šedá literatúra
Chemické primárne informačné zdroje
Chemické sekundárne informačné zdroje
Terciárne zdroje chemických informácií
Typy vstupov zo zdrojov informácií - typ vyhľadávania
Formy, v ktorých chemická informácia prichádza
Abstrakt -- definícia a typy
Príklady typov abstraktov
Index -- definícia a typy

2.Chemické informácie pred érou počítačov a počítačových sietí (dotácia 4/12)
 
a.Chemical abstracts
Autorský index -- transkripcia cudzích mien
Položky indexu označené hviezdičkami
Chemical substance index vs general subject index
Triedy látok v General Subject Indexe
Chemické názvy v Chemical Substance indexe
Spôsoby nájdenia názvu látky pre použitie v indexoch
Index Guide --
Zistenie názvu z Index Guide
Registry Handbook
Formula Index --s Chemical substance index
b.Patent Concordance
Index of Ring Systems
Priebežné sledovanie Chemical Abstracts
Indexy v jednotlivých zošitoch CA
Author Index, Patent Index (Numerical Patent Index, Patent Concordance), Keyword Index
CA Selects, CA Section Groupings
Iné možnosti priebežného sledovania literatúry
c.Beilstein Handbuch der organischen Chemie
Obsah a štruktúra diela
Orientácia podľa Systemnummer, Lawsonnummer
Čo obsahuje Beilstein -- porovnanie s CA
Registre
Spôsob práce s dielom Beilstein

3.Chemické informácie - súčasný stav (dotácia 5/12)
 
a.Reprezentácia chemických štruktúr
Nomenklatúry, notácie
Rôzne typy vzorcov
Reprezentácie pomocou teórie grafov
Lineárne zápisy -- notácie
Maticové reprezentácie
Spojovacie tabuľky
b.Formáty súborov pre výmeny chemickej informácie
Štruktúra súborov *.mol, *.sdf, *
Spracovanie informácie o zložení molekuly
Identifikácie kruhov, najmenší počet najmenších kruhov
Izomorfnosť
Kanonizácia -- Morganov algoritmus
Limitácie spojovacej tabuľky
Špeciálne zápisy -- fragmentové kódovanie, fingerprinting, hash kód
c.CA on CD, CI on CD
Databázy na STN International
Vyhľadávanie na STN Easy
Vzorové vyhľadávanie -- CAS number, autor, patenty,
Ukážka záznamy v Registry súbore
Chemlist -- regulované chemikálie
d.ChemPort
Scifinder, Scifinder Scholar
Odlišnosti elektronického a klasického vyhľadávania v CA
e.Reaxys - štruktúra a typy uložených dát
Užívateľské rozhranie databázy Reaxys
Základné a rozšírené typy vyhľadávania v databáze Reaxys
f.Discoverygate -- chemický informačný portál
ISI Web of Science
Scirus
On line zdroje infrmácií a portály
Ingenta, Chemistry Preprint Server
Sciencedirect
Internet Journal of Chemistry
Springer Link
Online zoznamy nových elektronických časopisov
Science and Engineering -- TESRE
Internet Scout
Thomson Scientific portál


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: