18. 1. 2020  12:03 Bohdana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 414O1_4B - Organická chémia II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 414O1_4B
Názov predmetu: Organická chémia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa na každom seminári budú písať 5-bodové testy, spolu ich bude 10. Na zápočet je nutné získať aspoň 56% bodov, t.j. 28/50. V prípade, že je súčet semestrálnych testov menší ako 26 bodov, študent/ka si môže napísať opravný test za 50 bodov, pričom na zápočet je nutné z neho získať aspoň 56% bodov, t.j. 28/50.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základnej poznatkovej bázy o štruktúre, fyzikálno-chemických vlastnostiach, syntetickej príprave a typickej reaktivite amínov, aldehydov a ketónov, karboxylových kyselín a ich derivátov, aminokyselín a peptidov, sacharidov, nukleozidov a nukleových kyselín.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Amíny - Vlastnosti a príprava
2. Amíny - Reakcie
3. Aldehydy a ketóny - Vlastnosti a príprava
4. Aldehydy a ketóny - Reakcie I.
5. Aldehydy a ketóny - Reakcie II.
6. Karboxylové kyseliny - Vlastnosti, príprava a reakcie
7. Deriváty karboxylových kyselín - Vlastnosti, príprava a reakcie
8. Aminokyseliny a peptidy
9. Sacharidy
10. Nukleozidy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CLAYDEN, J. Organic Chemistry. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-850346-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2.rok štúdia programu biotechnológia a potravinárstvo
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 640

ABCDEFX
1,6 %5,9 %12,7 %20,0 %32,5 %27,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: