28. 1. 2020  20:06 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 414C0_4B - Chémia liečiv (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Chémia liečiv
Kód predmetu: 414C0_4B
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Predmet stavia na poznatkoch z organickej chémie a biochémie a podáva základné informácie o vzťahu liečivo -- receptor na molekulárnej úrovni. Vysvetľuje strategické princípy uplatňujúce sa pri vývoji liečiv. Pri výklade sa preberajú vybrané kategórie účinných substancií z pohľadu ich štruktúrnej podobnosti, resp. mechanizmu účinku na molekulovej úrovni.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu: Mechanizmus účinku liečiv, enzýmové inhibítory, receptorová teória, agonista, antagonista.
Vývojové etapy syntézy liečiv, nosná štruktúra, syntéza analógov, syntetické stratégie.
Celkové anestetiká, analgetiká, analógy morfínu.
Antipyretiká, nesteroidné antiflogistiká.
Liečivá periférneho nervového systému, cholínergický systém, lokálne anestetiká, myorelaxanciá.
Adrenergiká, adrenolytiká, deriváty námelových alkaloidov.
Antihistaminiká, vývoj H1 a H2 antihistaminík.
Antibakteriálne látky - sulfónamidy, antibiotiká --penicilíny a cefalosporíny.
Dezinfekčné, antiseptické látky a antimykotiká.
Antivirotiká.
Antineoplastiká.
Vitamíny A,E,K resp. C a skupiny B.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BERKEŠ, D. -- VINŠOVÁ, J. -- KUTSCHY, P. -- TOROK, M. Základy farmaceutickej chémie. Košice: Univ. P. J. Šafárika, 2003. 150 s.
LÜLLMANN, H. -- MOHR, K. -- LUTZ, H. Barevný atlas farmakologie: překlad 5., přepracovaného a rozšíreného vydání. Praha : Grada Publishing, 2007. 384 s. ISBN 978-80-247-1672-5.
PATRICK, G L. An Introduction to Mediinal Chemistry. New York: Oxford University Press Inc., 2009. 752 s. ISBN 978-0-19-923447-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky. Vypracovanie semestrálnej práce na tému Vybrané liečivo - vlastnosti, mechanizmus účinku, spôsoby syntézy, analogické deriváty
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Klasifikovaný zápočet, záverečný písomný test
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: