24. 1. 2020  3:15 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 414C0_4B - Chémia liečiv (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 414C0_4B
Názov predmetu: Chémia liečiv
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Čo je liečivo, kde a ako pôsobí. (dotácia 2/0)
 
a.Mechanizmus účinku liečiv
b.enzýmové inhibítory
c.receptorová teória,
agonista, antagonista

2.Vývojové etapy syntézy liečiv (dotácia 2/0)
 
a.nosná štruktúra, syntéza analógov,
syntetické stratégie

3.Ópiové analgetiká (dotácia 2/0)
 
a.vývoj z prírodných zdrojov
b.syntetické analógy
c.mechanizmus účinku

4.Analgetiká - antipyretiká, nesteroidné antiflogistiká, celkové anestetiká (dotácia 2/0)
 
a.Vývoj z prírodných zdrojov
b.mechanizmus účinku
c.syntéza vybraných derivátov

5.Liečivá periférneho nervového systému (dotácia 4/0)
 
a.cholínergický systém, lokálne anestetiká, myorelaxancia
b.Adrenergiká, adrenolytiká, deriváty námelových alkaloidov

6.Antihistaminiká (dotácia 4/0)
 
a.Histamín a alergická reakcia
b.Vývoj a mechanizmus účinku H1 antihistaminík
c.H2 antihistaminiká, liečba ulceróz, racionálny vývoj cimetidínu

7.Antibakteriálne látky -- sulfónamidy (dotácia 2/0)
 
a.Bakteriálna bunka, mechanizmy účinku antibakteriálnych látok
b.sulfónamidy, mechanizmus účinku, SAR, syntéza
c.penicilíny a cefalosporíny, vývoj, SAR, mechanizmus účinku

8.Dezinfekčné, antiseptické látky a antimykotiká (dotácia 2/0)
 
a.definície, rozdelenie, prehľad anorganických a organických dezinfekčných a antiseptických látok, syntéza vybraných derivátov
b.antimykotiká - vývoj, mechanizmy účinku, nešpecifické a špecifické antimykotiká, syntéza vybraných fungálnych azolov.

9.Antivirotiká (dotácia 2/0)
 
a.vírus a virálne ochorenia, metódy liečby
b.Antivirotiká, mechanuizmus účinku, rozdelenie, syntéza jednoduchého antimetabolitu
c.HIV a AIDS, možnosti liečby

10.Antineoplastiká (dotácia 2/0)
 
a.karcinogenéza, DNA,
b.Rozdelenie kancerostatík, alkylačné látky, interkalátory, antimetabolity, inhibítory mitózy
c.Semiracionálny vývoj zameraný na špecifické procesy v nádorových bunkách. Inhibítory angiogenézy a inhibítory tyrozín kinázy.

11.Vitamíny (dotácia 2/0)
 
a.Štruktúra, rozdelenie
b.mechanizmy účinku


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: