23. 1. 2020  0:55 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414N0_4I - Nové trendy v organickej syntéze (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Nové trendy v organickej syntéze
Kód predmetu: N414N0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Ekologicky neškodné a netradičné metódy organickej syntézy.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Udržateľný rozvoj
Zelená chémia
Aplikácie iónových kvapalín v organickej syntéze
Blesková vákuová pyrolýza
Organická syntéza s využitím polymérnych nosičov
Organická syntéza vo fluórovanej fáze, plynnej fáze, tuhej fáze
Reakcie v plazme
Mikrovlnná katalýza a sonochémia
Kombinatoriálna chémia
Biokatalýza
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MASON, T J. -- LORIMER, J P. Sonochemistry – theory, applications and uses of ultrasound in. Chichester: Ellis Horwood, 1988.
LOUPY, A. Microwaves in Organic Synthesis. Weinheim : Wiley-VCH, 2002. 499 s. ISBN 3-527-30514-9.
VARIOUS, W. Aldrichimica Acta.  [online]. 1968. URL: http://www.sigmaaldrich.com/chemistry/chemical-synthesis/learning-center/aldrichimica-acta.html.
KOKORIN, A. Ionic Liquids: Theory, Properties, New Approaches. Ionic Liquids: Theory, Properties, New Approaches: InTech, 2011. 900 s. ISBN 978-953-307-349-1.
AL, E. -- CORBETT, P. -- LECLAIRE, J. Dynamic combinatorial chemistry. Chem. Rev. 106 (9): 3652–3711.: JACS, 2006. 59 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky sú doplnené štúdiom vybraných publikácií, o ktorých študenti referujú.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Ústna skúška, hodnotenie podľa stupnice STU.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: