25. 1. 2020  7:51 Gejza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414S2_4I - Stereochémia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Stereochémia
Kód predmetu: N414S2_4I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Hlbšie pochopenie konceptov organickej stereochémie, najmä pojmov enantioméria, diastereoméria, enantioselektivita, chiralita a vzťahu medzi biologickou aktivitou a priestorovou stavbou organických molekúl.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra, konfigurácia, konformácia. Stereoizoméria, enantioméry, diastereoméry. Symetria, prvky symetrie. Absolútna a relatívna konfigurácia. Vlastnosti a delenie stereoizomérov. Racemizácia. Chiroptické vlastnosti. Heterotópne ligandy, prochiralita. Stereochémia alkénov. Konformácia acyklických molekúl. Konfigurácia a konformácia cyklických molekúl. Chiralita molekúl bez stereogénnych centier.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ELIEL, E. -- WILEN, S. Organische Stereochemie. Weinheim: Wiley-VCH, 1997.
ELIEL, E L. -- WILEN, S H. -- MANDER, L N. Stereochemistry of Organic Compounds. New York : John Wiley & Sons, 1994. 1267 s. ISBN 0-471-01670-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednáška, 2h
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky za 50 bodov. Na úspešné
zvládnutie skúšky musi študent dosiahnúť minimálne 28 bodov. Hodnotenie úspešnosti skúšky je nasledovné: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov,C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: