Jan 20, 2020   4:32 a.m. Dalibor
Academic information system

Course syllabus 414S7_4I - Stratégia a taktika syntézy (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 414S7_4I
Názov predmetu: Stratégia a taktika syntézy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikovaný zápočet je udeľovaný na základe výsledkov z priebežného hodnotenia. Možnosť získania maximálne 50 bodov pozostáva z vypracovania a prezentovania projektu na danú tému za 20 bodov a z písomného riešenia príkladov z organickej syntézy za 30 bodov. Na získanie zápočtu musí študent dosiahnuť minimálne 28 bodov. Študenti sú hodnotení nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je logicky spojiť všetky poznatky získané v oblasti syntézy organických látok. Zdôrazniť a doplniť kľúčové aspekty stratégie a taktiky v syntéze organických látok.
 
Stručná osnova predmetu:
Na vybraných konkrétnych príkladoch sa demonštruje logické spojenie jednotlivých syntetických metód. Ich úloha v stratégii a taktike organickej syntézy chirálnych a achirálnych organických látok. Súčasne sa zdôrazňuje aspekt zavedenia a odstránenia chrániacich skupín, ich výber pri syntéze zložitých organických zlúčenín. Najdôležitejšou časťou je komplexný pohľad na syntetizovanie molekúl s využitím všetkých doposiaľ získaných poznatkov. Návrh syntézy a jeho kritické zhodnotenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JURÁŠEK, A. Fyzikálne princípy a mechanizmy organických reakcií. Bratislava : Veda, 1989. 370 s.
CLAYDEN, J. -- GREEVES, N. -- WARREN, S. -- WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.
SMITH, M B. Organic Synthesis. New York : McGraw-Hill, 1994. 1595 s. ISBN 0-07-113909-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia programu Technická chémia, modul: Organická chémia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 94

ABCDEFX
91,5 %5,3 %2,1 %0 %0 %1,1 %
Vyučujúci: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2018
Schválil: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Type of output: