Oct 21, 2020   12:40 p.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus 414L2_4B - Laboratórne cvičenie z organickej chémie II (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
414L2_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z organickej chémie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z organickej chémie I (414L1_4B)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy a zvládnutie jednotlivých laboratórnych techník a syntéz vybraných organických zlúčenín.
Klasifikovaný zápočet je udeľovaný na základe výsledkov z priebežného hodnotenia. Je možné dosiahnuť maximálne 80 bodov. Na získanie zápočtu musí študent dosiahnuť minimálne 45 bodov. Študenti sú hodnotení nasledovne: A 74-80 bodov, B 66-73 bodov, C 59-65 bodov, D 52-58 bodov, E 51-45 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných laboratórnych techník pri syntéze organických zlúčenín.
 
Stručná osnova predmetu:
Syntézy vybraných organických zlúčenín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÁSIKOVÁ, A. LC z Organickej chémie II.  [online]. 2012. URL: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=356.
VALIGURA, D. -- LÁSIKOVÁ, A. -- GRACZA, T. Chemické tabuľky. Bratislava: STU Bratislava, 2011. 456 s. ISBN 978-80-227-3565-0.
CLAYDEN, J. -- GREEVES, N. -- WARREN, S. -- WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia programu Biotechnológia a potravinárska technológia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 587

A
B
C
D
E
FX
41,1 %
45,0 %
10,7 %
2,4 %0,7 %0,1 %
Vyučujúci:
Ing. Angelika Lásiková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Daniel Végh, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Zálupský, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 6. 2018
Schválil: Ing. Angelika Lásiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 06. 2018.

Type of output: