Nov 14, 2019   7:44 p.m. Irma
Academic information system

Course syllabus 414L2_4B - Laboratórne cvičenie z organickej chémie II (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z organickej chémie II
Kód predmetu: 414L2_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Angelika Lásiková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Daniel Végh, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Zálupský, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných laboratórnych techník pri syntéze organických zlúčenín.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z organickej chémie I
 
Stručná osnova predmetu:
Syntézy vybraných organických zlúčenín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÁSIKOVÁ, A. LC z Organickej chémie II.  [online]. 2012. URL: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=356.
VALIGURA, D. -- LÁSIKOVÁ, A. -- GRACZA, T. Chemické tabuľky. Bratislava: STU Bratislava, 2011. 456 s. ISBN 978-80-227-3565-0.
CLAYDEN, J. -- GREEVES, N. -- WARREN, S. -- WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou laboratórných cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 06. 2018.

Type of output: