Oct 23, 2020   0:18 a.m. Alojza
Academic information system

Course syllabus 414V0_4D - Vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
414V0_4D
Názov predmetu:
Vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
organická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť a doplniť základné princípy vzťahu medzi štruktúrou a reaktivitou organických zlúčenín.
 
Stručná osnova predmetu:
Kinetické a termodynamické parametre organických reakcií. Reagenty a mechanizmy organických reakcií. Korelačné vťahy medzi štruktúrou a reaktivitou. Solvent efekt. Kyslosť a zásaditosť, elektrofilita a nukleofilita. Kinetický izotopový efekt. Stérické a konformačné vlastnosti organických molekúl. Katalýza organických reakcií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JURÁŠEK, A. Fyzikálne princípy a mechanizmy organických reakcií. Bratislava : Veda, 1989. 370 s.
CAREY, F A. -- SUNDBERG, R J. Advanced Organic Chemistry, fifth edition. Part A: Structure and Mechanisms. New York: Springer, 2007. 1199 s. ISBN 978-0-387-44897-8.
ANSLYN, E V. -- DOUGHERTY, D A. Modern Physical Organic Chemistry. USA: University Science, 2005. 1104 s. ISBN 1-891389-31-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. rok štúdia programu Organická chémia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
27. 8. 2018
Schválil:
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: