Nov 20, 2019   11:58 p.m. Félix
Academic information system

Course syllabus 414V0_4D - Vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 414V0_4D
Názov predmetu: Vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Vplyv štruktúrnych efektov na stabilitu a reaktivitu organických zlúčenín. (dotácia 12/0)
 
a.Termodynamická stabilita. Vzťah medzi štruktúrou a termodynamickou stabilitou uhľovodíkov.
b.Stabilita medziproduktov: karbéniové ióny, radikály a karbanióny.
c.Štruktúra a reakcie karbéniových iónov. Prešmyky karbéniových iónov.
d.Kyslosť uhľovodíkov.

2.Chemická kinetika. (dotácia 8/0)
 
a.Základné princípy chemickej kinetiky.
b.Aktivačné parametre. Korelácie medzi termodynamickými a kinetickými aspektami organických reakcií.
c.Kinetický izotopový efekt. Solvent efekt.
d.Katalýza organických reakcií.
e.Katalýza organických reakcií. Korelačné vťahy medzi štruktúrou a reaktivitou. Substitučné efekty. Hammettova rovnica.

3.Mechanizmy vybraných reakcií. (dotácia 15/0)
 
a.Nukleofilná substitúcia.
b.Vzťah medzi stereochémiou a mechanizmom substitúcie.
c.Participácia susednej skupiny.

4.Polárne adičné a eliminačné reakcie. (dotácia 15/0)
 
a.Adícia halogenovodíkov a halogénov na alkény a alkíny.
b.Epoxidácia a dihydroxylácia alkénov. Hydroborácia alkénov a alkínov. Hydrogenácia alkénov a alkínov.
c.Eliminačné reakcie. Mechanizmy, regio- a stereochémia eliminačných reakcií.

5.Adičné, kondenzačné a substitučné reakcie karbonylových zlúčenín. (dotácia 15/0)
 
a.Reaktivita karbonylových zlúčenín v adičných reakciách. Hydratácia a adícia alkoholov na aldehydy a ketóny.
b.Kondenzačné reakcie aldehydov a ketónov s dusíkatými nukleofilmi.
c.Substitučné reakcie derivátov karboxylových kyselín.
d.Adícia enolov a enolátov na karbonylové zlúčeniny. Aldolova reakcia.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: