Apr 5, 2020   6:27 p.m. Miroslava
Academic information system

Course syllabus N414F0_4I - Fyzikálna organická chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Fyzikálna organická chémia
Kód predmetu: N414F0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Peter Koóš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet si kladie za cieľ nadviazať na vybrané kapitoly z oblasti fyzikálnej chémie, ktorých znalosti študenti získali v predchádzajúcich semestroch, prehĺbiť ich chápanie a poskytnúť nadstavbu ďalších vedomostí. Zároveň otvára ďalšie témy z oblasti fyzikálnej organickej chémie, z dôrazom kladeným na praktický aspekt.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet nadväzuje na vybrané kapitoly z oblasti fyzikálnej chémie, ktorých znalosti študenti získali v predchádzajúcich semestroch, s cieľom prehlbiť ich chápanie a poskytnúť nadstavbu ďalších vedomostí. Zároveň otvára ďalšie témy z oblasti fyzikálnej organickej chémie, z dôrazom kladeným na praktický aspekt.

Tématické okruhy: úvod do štruktúry a modelov väzieb; termodynamika a kinetika; sterické a konformačné vlastnosti organických molekúl; Broenstedova acidita a bázicita; nukleofilita a elektrofilita; rozpúšťadlá; kryštalické racemáty
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ISAACS, N S. Physical Organic Chemistry. Harlow : Longman Group UK, 1995. 877 s. ISBN 0-582-21863-2.
ANSLYN, E V. -- DOUGHERTY, D A. Modern Physical Organic Chemistry. Sausalito, California: University Science Books, 2006. 1099 s. ISBN 1-891389-31-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Ťažisko seminára spočíva vo vysvetľovaní rôznych tém fyzikálnej organickej chémie. Niektoré témy su spojené s riešením úloh študentami.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Hodnotenie úspešnosti klasifikovaného zápočtu je nasledovné: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: