Oct 24, 2020   0:27 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Course syllabus N414L1_4I - Laboratórium organickej syntézy II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N414L1_4I
Názov predmetu:
Laboratórium organickej syntézy II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zvládnutie jednotlivých laboratórnych techník a syntéz vybraných organických zlúčenín.
Klasifikovaný zápočet je udeľovaný na základe výsledkov z priebežného hodnotenia. Je možné dosiahnuť maximálne 50 bodov. Na získanie zápočtu musí študent dosiahnuť minimálne 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent rieši konkrétny problém v rámci vedecko-výskumného zamerania jednotlivých vedeckých skupín na Oddelení organickej chémie.
 
Stručná osnova predmetu:
Návrh syntézy cielenej zlúčeniny. Izolácia medziproduktov a produktov štandartnými separačnými metódami (destilácia, kryštalizácia, chromatografia. Identifikácia produktu spektrálnymi metódami (IČ, UV, NMR, HS). Spracovanie a prezentácia získaných výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TATCHELL, A R. -- FURNISS, B S. -- SMITH, P W. Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry (5th edition). Essex: Longman Scientific and Technical, 1989. 1514 s. ISBN 0-582-46236-3.
JURÁŠEK, A. Základy organickej syntézy. Bratislava : Alfa, 1978. 392 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 70

A
B
C
DEFX
88,6 %8,6 %
1,4 %
0 %
1,4 %
0 %
Vyučujúci: Ing. Róbert Fischer, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Koóš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Angelika Lásiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martin Markovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Végh, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: