Oct 20, 2020   11:18 a.m. Vendelín
Academic information system

Course syllabus N414O6_4B - Organická chémia II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N414O6_4B
Názov predmetu:
Organická chémia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 4. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 4. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa na každom seminári budú písať 5-bodové testy, spolu ich bude 10. Na zápočet je nutné získať aspoň 56% bodov, t.j. 28/50. V prípade, že je súčet semestrálnych testov menší ako 26 bodov, študent/ka si môže napísať opravný test za 50 bodov, pričom na zápočet je nutné z neho získať aspoň 56% bodov, t.j. 28/50.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základnej poznatkovej bázy o štruktúre, fyzikálno-chemických vlastnostiach, syntetickej príprave a typickej reaktivite amínov, aldehydov a ketónov, karboxylových kyselín a ich derivátov, aminokyselín a peptidov, sacharidov, nukleozidov a nukleových kyselín.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Amíny - Vlastnosti a príprava
2. Amíny - Reakcie
3. Aldehydy a ketóny - Vlastnosti a príprava
4. Aldehydy a ketóny - Reakcie I.
5. Aldehydy a ketóny - Reakcie II.
6. Karboxylové kyseliny - Vlastnosti, príprava a reakcie
7. Deriváty karboxylových kyselín - Vlastnosti, príprava a reakcie
8. Aminokyseliny a peptidy
9. Sacharidy
10. Nukleozidy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CLAYDEN, J. -- GREEVES, N. -- WARREN, S. -- WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2.rok štúdia programu biotechnológia a potravinárstvo
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 522

A
B
CD
E
FX
10,5 %
15,3 %
17,0 %
20,9 %
28,2 %
8,1 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Oľga Caletková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Róbert Fischer, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Anna Koreňová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Šafař, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: