Oct 23, 2020   11:24 a.m. Alojza
Academic information system

Course syllabus 414S0_4D - Stereochémia (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 414S0_4D
Názov predmetu:
Stereochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: organická chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Hlbšie pochopenie konceptov organickej stereochémie, najmä pojmov enantioméria, diastereoméria, enantioselektivita, chiralita a vzťahu medzi biologickou aktivitou a priestorovou stavbou organických molekúl.
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra, konfigurácia, konformácia. Stereoizoméria, enantioméry, diastereoméry. Symetria, prvky symetrie. Absolútna a relatívna konfigurácia. Vlastnosti a delenie stereoizomérov. Racemizácia. Chiroptické vlastnosti. Heterotópne ligandy, prochiralita. Stereochémia alkénov. Konformácia acyklických molekúl. Konfigurácia a konformácia cyklických molekúl. Chiralita molekúl bez stereogénnych centier.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ELIEL, E L. -- WILEN, S H. -- MANDER, L N. Stereochemistry of Organic Compounds. New York : John Wiley & Sons, 1994. 1267 s. ISBN 0-471-01670-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 56

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Type of output: