9. 4. 2020  17:00 Milena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414F0_4I - Fyzikálna organická chémia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414F0_4I
Názov predmetu: Fyzikálna organická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikovaný zápočet pozostáva z písomného testu za 50 bodov. Na úspešné zvládnutie klasifikovaného zápočtu musi študent dosiahnúť minimálne 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet si kladie za cieľ nadviazať na vybrané kapitoly z oblasti fyzikálnej chémie, ktorých znalosti študenti získali v predchádzajúcich semestroch, prehĺbiť ich chápanie a poskytnúť nadstavbu ďalších vedomostí. Zároveň otvára ďalšie témy z oblasti fyzikálnej organickej chémie, z dôrazom kladeným na praktický aspekt.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet nadväzuje na vybrané kapitoly z oblasti fyzikálnej chémie, ktorých znalosti študenti získali v predchádzajúcich semestroch, s cieľom prehlbiť ich chápanie a poskytnúť nadstavbu ďalších vedomostí. Zároveň otvára ďalšie témy z oblasti fyzikálnej organickej chémie, z dôrazom kladeným na praktický aspekt.

Tématické okruhy: úvod do štruktúry a modelov väzieb; termodynamika a kinetika; sterické a konformačné vlastnosti organických molekúl; Broenstedova acidita a bázicita; nukleofilita a elektrofilita; rozpúšťadlá; kryštalické racemáty
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ISAACS, N S. Physical Organic Chemistry. Harlow : Longman Group UK, 1995. 877 s. ISBN 0-582-21863-2.
ANSLYN, E V. -- DOUGHERTY, D A. Modern Physical Organic Chemistry. Sausalito, California: University Science Books, 2006. 1099 s. ISBN 1-891389-31-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia programu Technická chémia, modul: Organická chémia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

ABCDEFX
72,5 %15,7 %7,8 %2,0 %2,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: