Jan 26, 2020   9:02 p.m. Tamara
Academic information system

Course syllabus N414L6_4B - Laboratórne cvičenie z organickej chémie (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414L6_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z organickej chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy a hodnotenie zvládnutia jednotlivých laboratórnych techník.
Klasifikovaný zápočet je udeľovaný na základe výsledkov z priebežného hodnotenia. Je možné dosiahnuť maximálne 50 bodov. Na získanie zápočtu musí študent dosiahnuť minimálne 28 bodov. Študenti sú hodnotení nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných laboratórnych techník
 
Stručná osnova predmetu:
Základné laboratórne techniky pre izoláciu a čistenie organických zlúčenín: kryštalizácia, destilácia za atmosférického tlaku, destilácia s vodnou parou, rektifikácia, destilácia za zníženého tlaku, chromatografia na tenkej vrstve, extrakcia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÁSIKOVÁ, A. LC z Organickej chémie I.  [online]. 2011. URL: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=355.
VALIGURA, D. -- LÁSIKOVÁ, A. -- GRACZA, T. Chemické tabuľky. Bratislava: STU Bratislava, 2011. 456 s. ISBN 978-80-227-3565-0.
CLAYDEN, J. -- GREEVES, N. -- WARREN, S. -- WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia programu Biotechnológia a potravinárska technológia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 295

ABCDEFX
49,8 %32,5 %11,2 %4,7 %1,0 %0,8 %
Vyučujúci: Ing. Angelika Lásiková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: Ing. Angelika Lásiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: