9. 4. 2020  16:28 Milena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414S6_4I - Stereoselektívna syntéza (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414S6_4I
Názov predmetu: Stereoselektívna syntéza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky za 50 bodov. Na úspešné zvládnutie skúšky musi študent dosiahnúť minimálne 28 bodov.
Hodnotenie úspešnosti skúšky je nasledovné: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných princípov asymetrických a stereoselektívnych reakcií organických zlúčenín na báze mechanizmov. Aplikácia asymetrických reakcií v syntéze opticky čistých stavebných blokov a biologicky zaujímavých prírodných látok.
 
Stručná osnova predmetu:
Chiralita (všeobecná koncepcia): fenomén chirality, biologické vlastnosti optických antipódov, selektívna syntéza enantiomérov resp. diastereomérov, kinetické rozlíšenie enantiomérov v asymetrickej syntéze. Asymetrická syntéza: substrátová selektivita, produktová selektivita, koncept stereodiferenciácie a dvojnásobnej stereodiferenciácie. Stereoselektívne syntetické stratégie: chirónový prístup, templátová syntéza, asymetrická syntéza. Princípy a základ vybraných asymetrických reakcií: adície na polárne násobné väzby, asymetrická epoxidácia (Sharpless, Jacobssen), asymetrická dihydroxylácia, asymetrické aldolové a énové reakcie, izoxazolínová cesta. Totálne syntézy prírodných látok (feromóny, inhibítory enzýmov, cytotoxické zlúčeniny).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NOGRADI, M. Stereoselective synthesis,Revised and Enlarged Edition. Weinheim-New York-Basel-Cambridge-Tokyo : VCH Publishers, Inc., 1994.
OJIMA, J. Catalytic Asymmetric Synthesis. Weinheim-New York-Basel-Cambridge-Tokyo: VCH Publishers, Inc., 1993.
COREY, J. Comprehensive of Organic Synthesis. New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore: John Wiley & Sons, 1989. ISBN 0-471-50979-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia programu technická chémia, modul Organická chémia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 60

ABCDEFX
66,7 %18,3 %13,3 %1,7 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: