Oct 31, 2020   11:04 a.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Course syllabus N416A2_4I - Aplikovaná náuka o farbe (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Aplikovaná náuka o farbe
Kód predmetu:
N416A2_4I
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomostí zo základov teórie farby, kolorimetrie a hodnotenia farebných rozdielov a dokáže tieto poznatky využívať pri prieskume a hodnotení stavu objektov dedičstva.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Svetlo a farba, fyzikálne princípy vzniku farebného svetla, fotometria
Zrak a farebné videnie, vznik zrakového vnemu, psychofyzikálne atribúty farby, poruchy farebného videnia
Objektívne meranie farby: kolorimetria, kolorimetrické farbové priestory, kolorimetre
Hodnotenie farebných rozdielov
Systémy farieb – Color Order Systems
Aditívna a subtraktívna syntéza farby
Koloranty, vzťah chemickej štruktúry a farebnosti látok, klasifikácia kolorantov
Farebná fotografia
Vlastnosti a hodnotenie farebného obrazu
Degradácia kolorantov a farebných vrstiev, odfarbovanie
Prípadové štúdie využitia teórie farby a kolorimetrie pri analýze objektov dedičstva
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUNT, R W G. Measuring Colour. New York: Wiley, 2011. 300 s. ISBN 978-1-119-97537-3.
JOHNSTON-FELLER , R. Color Science in the Examination of Museum Objects: Nondestructive Procedures (Tools for Conservation). Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2001. 360 s. ISBN 0-89236-586-2.
GREEN, P. Colour Management in Heritage Photography, in Digital Heritage (edited by L. MacDonald). Amsterdam: Elsevier, 2006. 25 s. ISBN 978-0-75-066183-6.
JACOBSON, R. -- MACDONALD, L. Assessing Image Quality in Digital Heritage (edited by L. MacDonald). Amsterdam: Elsevier, 2006. 25 s. ISBN 978-0-75-066183-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Prezentácia samostatnej práce; skúška - hodnotenie podľa platného študijného poriadku
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: